Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

Program Çıktıları 

(Köşeli parantez Bloom hiyerarşi düzeyine işaret eder. Yuvarlak parantez Üniversite genelindeki TEDÜ kazanımlarını gösterir)

Bilgi ve Anlama

1. Mühendisliğin temeli olan fen bilimleri ve ileri matematik konularını kavramak [B2],
2. Makine mühendisliği problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilimleri (mekanik, termodinamik, malzeme bilimi, vb) konularını uygulamak [B3],
3. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak [B3] (TEDU 2),
4. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini ele almak için gereken çok yönlü yaklaşımları ve çağımızın sorunlarını kavramak [B2],
5. Farklı kültürleri tanımak, saygı duymak, bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlı olmak [A3] (TEDU 6),

Zihinsel Beceriler

6. Deney tasarlamak, gerçekleştirmek, verileri analiz etmek ve yorumlamak[B5],
7. Mekanik ve ısıl sistemleri, bileşenleri, süreçleri isterleri karşılayacak şekilde tasarlamak[B6],
8. Mühendislik problemlerini (açık uçlu problem/ sistem tasarımı) tanımlamak, biçimlendirmek/ modellemek ve çözmek[B6],

Aktarılabilir (genel) Beceriler

9. İngilizce'ye ileri düzeyde (B2 düzeyi) hakim olmak ve bu dili mesleki iletişim, bilgi paylaşımı, mesleki gelişim alanlarında kullanabilmek [B3] (TEDU 3),
10. İyi çalışma alışkanlıklarını, zaman yönetimini ve öz disiplini içselleştirmek [B3] (TEDU 4),
11. Takım içinde çalışabilmek, çok disiplinli takımlarda etkin olabilmek [B5] (TEDU 7),
12. Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurmak[B3] (TEDU 1),
13. Yaşam boyu eğitim ihtiyacını kavramak [B2](TEDU 5)

Pratik Beceriler

14. Modern mühendislik tekniklerini, becerilerini ve mühendislik uygulamaları için gereken hesaplama araçlarını kullanmak (laboratuvar ve atölye alet ve düzeneklerini kullanarak veri toplamak, teknik çizim hazırlamak, teknik rapor hazırlamak, teknik sunuş yapmak, etkin not almak, bilgisayar programı yazmak, hesaplama araçlarını ve paket programları kullanmak.) [B5]

Makine Mühendisliği: Amaçlar - Çıktılar Matrisi

Makine Mühendisliği: Dersler – Çıktılar Matrisi